Schmidt Sanskrit Dictionary Scanned Images

PREFACE

001  a
002  akarmaprApti
003  akulaka
004  akrodha
005  akSAvalI
006  agamyagA
007  agnidagdha
008  agrataHstha
009  aGkapAza
010  aGgulipIDana
011  aciroDha
012  ajaras
013  aJjalipragraha
014  atanutA
015  aticitram
016  atinirvRta
017  atimahiman
018  atividhe
019  atizliSTa
020  atuccha
021  atrigotrA
022  adUra
023  advaitin
024  adhikArasaMpradAya
025  adhivyatikrama
026  adhyAtmopaniSad
027  anaGgasiddhAnta
028  ananuyoga
029  ananyApatya
030  anabhisaMbuddhA
031  anavaropita
032  anacarant
033  anAyamya
034  anicaya
035  anilAzana
036  anugAyas
037  anuddhatatva
038  anupahata
039  anuyAjavant
040  anuSThAna
041  anejant
042  antarAzRGgilya
043  antrakUjana
044  anyAya
045  apacana
046  apamAnaka
047  apariNAmin
048  apalapanIya
049  apAGgayati
050  aputryapazavya
051  apraNaya
052  apratiSThA
053  apraviSTa
054  abahiSkRta
055  abhavadIya
056  abhidharma
057  abhimardin
058  abhisaMvAdin
059  abhyAtAna
060  amanuSyaniSevita
061  amitaprabha
062  amoghabala
063  ayatta
064  ar
065  arAla
066  arkopala
067  arthalAghava
068  ardhabhrama
069  alakSaNa
070  alAtacakra
071  avakalpanA
072  avatsala
073  avamya
074  avalohala
075  avAcaMyama
076  avicintayant
077  avibhraSTa
078  avistRta
079  avyApaka
080  azirogrIva
081  azruti
082  aSTapad
083  asa
084  asaMgata
085  asamahAvrata
086  asArUpya
087  asRSTa
088  aspRSTa
089  ahipati
090  AkAlikAtIram
091  AgamanagamanA
092  AcAryI
093  ANidvAra
094  AtmasaMsthA
095  AdehadAham
096  AnRzaMsa
097  AptavAda
098  AmArdava
099  Ara
100  Artasvana
101  Avarjanakara
102  AzIHpada
103  AsArin
104  AhRtya
105  idaMmadhura
106  indrANIgaurIpUjA
107  I
108  u
109  uccais
110  utkarNatAla
111  uttaramathurA
112  utthIbhavana
113  utsuka
114  udavasita
115  uddAna
116  udvaditos
117  upakSepa
118  upaneya
119  upavasati
120  upAdhyAyikA
121  umbhana
122  uSNaga
123  UrdhvaMbhAvuka
124  RtusamAvezana
125  ekadhAraka
126  ekazayyAsanAzana
127  ekaikika
128  ai
129  au
130  ka
131  kaJcukin
132  kaNatkRti
133  kadambA
134  kanyadarzam
135  kamera
136  karapattrAyita
137  karkIpravAdA
138  karmaduSTa
139  kalarava
140  kalpaka
141  kavikaNThapAza
142  kAcara
143  kAmakRt
144  kArayitar
145  kAlamahI
146  kAzmIradrava
147  kimba
148  kukSiMbhari
149  kutapa
150  kumuda
151  kulapAlaka
152  kusumalAvI
153  kUrcasthAna
154  kRtimant
155  kRSNazapha
156  kezavApa
157  koliya
158  kausIdya
159  kruz
160  kSam
161  kSIraleham
162  kSveDitanAda
163  kharakhura
164  khAnam
165  gajasUtravAda
166  gaNDopadhAna
167  gama
168  garvita
169  garuDabandha
170  guNapAla
171  gUDhakartRka
172  goagra
173  gomRgakAkacaryA
174  gras
175  ghaGgha
176  ghArta
177  cakorIdRz
178  caDh
179  caturviMzatigava
180  candrasthalanagara
181  caramAdri
182  catuHsvarya
183  cittajanus
184  ciraparNa
185  cUrNakaraNa
186  cauryasurata
187  chAttrazAlA
188  jagadIzIya
189  janimant
190  jalakAnta
191  jATAmAMsI
192  jijJAsthi
193  jRmbhitaka
194  jyotIrasa
195  T
196  tagarI
197  tadurI
198  taptAMzu
199  tarpaka
200  tAma
201  tAvatitha
202  tisraskAram
203  tulyagariman
204  tRSTA3varutrI
205  trikamata
206  trimastaka
207  tvakam
208  dagdhamuNDa
209  dandazUka
210  dazapuruSa
211  dAnazauNDa
212  didaridrAsati
213  duHkhajIvin
214  durdurUTa
215  dUtavant
216  devadArikA
217  daivazrAddha
218  dyUtabhUmi
219  dvAdazagrAmIya
220  dvibhAdra
221  dhanasaMmata
222  dharmayajJa
223  dhAnyapUla
224  dhUmarikA
225  dhvajavada
226  nad
227  narakapAta
228  navavarga
229  nAgavanavIthI
230  nAndI
231  nikaramba
232  nidhanA
233  nirAkariSNu
234  nirdaza
235  nirvirodha
236  nizreNi
237  niSprakrama
238  nIcairgata
239  nRpatisthAna
240  naucakrIvant
241  pakSmalita
242  paJcavarga
243  paNAy
244  pattraratha
245  padmanetra
246  parabhAga
247  parArthacaryA
248  paripiNDI
249  parivRtta
250  parb
251  pavanamArga
252  pAkhaNDin
253  pAtradhAraNa
254  pAralauhityaka
255  pAzupata
256  pittaka
257  pIlupati
258  puMnAgatA
259  pulina
260  pUjyapAda
261  pRthagrasamaya
262  popphala
263  pragama
264  pratanana
265  pratiniveza
266  pratirAgin
267  pratihanana
268  pratyudyAna
269  prabhAnulepin
270  pravAce
271  prasannIbhavana
272  prAkSiptaka
273  prApayitar
274  pretaka
275  phalAy
276  banditva
277  balAhaka
278  bahusAhasra
279  bAhuvimarda
280  budh
281  brahmastamba
282  bhaTa
283  bhavitA
284  bhAvayatI
285  bhujagaparivRDha
286  bhUmigarbha
287  bhogAyatana
288  makaravasati
289  maNimadhya
290  math
291  madhuka
292  manana
293  mandacakSus
294  marujuS
295  mahattaraka
296  mahAvratika
297  mAtaGgavedi
298  mAyitva
299  mAhAnasika
300  mukurIbhUta
301  muc
302  muSTighAtam
303  mRgAramAtar
304  maitrImaya
305  yaj
306  yantradhArAgAra
307  yApyatA
308  yogapaTa
309  raGgAjIvaka
310  ratnagupta
311  razitAzin
312  rAjazreSThin
313  ripukAla
314  recaka
315  lakSmIbhRt
316  lalATaka
317  luGkh
318  lokAntarIbhUta
319  vakSomaNi
320  vadhaprApta
321  varaNDaka
322  varmay
323  vavvUla
324  vA
325  vAmanaka
326  vA3ruka
327  vikatthanIya
328  vicikrISu
329  viDambaka
330  vinatAtanaya
331  vipura
332  vimArgaNa
333  vilohitaka
334  vizvastAtva
335  vistAra
336  vIrabandhu
337  vedaka
338  vaibhava
339  vyavacchid
340  vyomapada
341  zaGkin
342  zabdAla
343  zavadvAra
344  zArAjira
345  zirosthi
346  zIlikA
347  zUnyahRdayatA
348  zoSaka
349  zrIparNikA
350  S
351  saMvasatha
352  saMkalitin
353  saMcAravyAdhi
354  sadAha
355  sanmAna
356  samatala
357  samAnajAtitA
358  samuddyoga
359  saMbhArikI
360  sargakAlIna
361  sarvAmAtya
362  sahasraruc
363  sApavAdam
364  sArthAdhIza
365  sitetararatna
366  sugata
367  suprabhasUri
368  surasurabhi
369  sUtikAkUpa
370  sairibha
371  skandhakeza
372  sthalezvara
373  spRSTaka
374  sraSTRtA
375  svastaraMgiNI
376  hantakAra
377  hala
378  hAsati
379  hemna
380  EMPTYPAGE
381  aMzubbartR
382  atikAruNika
383  anindhana
384  apratirAgin
385  arAjapaNya
386  avinata
387  AJjaneya
388  Avis
389  utsecaka
390  ekakriyApatha
391  kandalana
392  kAcakarman
393  kumbhakukSika
394  khAtapauruSa
395  camarikA
396  dazamitA
397  nachtr
398  nachtr

Preface

(back to top)

title-1
title-2
title-3
title-4
title-5
title-6
title-7
title-8