Brown University

Stchoupak Sanskrit-French Dictionary Scanned Images

PREFACE

001  a
002  akalmaSa
003  akRtya
004  akSAralavaNa
005  agocara
006  agrasta
007  aGgaka
008  acintita
009  ajihma
010  aNDa
011  atikleza
012  atidah
013  atipAtya
014  atibhUmi
015  atilalita
016  ativaicakSaNya
017  atisarpaNa
018  atyatiric
019  atyuSNa
020  adAyAda
021  adbhutAyate
022  adhAtumant
023  adhigA
024  adhivijJAna
025  adhyavasAya
026  anaGgadaniSkadhRk
027  anantarvAsas
028  anabhivyakta
029  anavalepa
030  anAtha
031  anAlocita
032  animiS
033  aniSTa
034  anukUlayati
035  anucita
036  anudaya
037  anupaTh
038  anupraNud
039  anubhUti
040  anuram
041  anuvAsaram
042  anuzuc
043  anusAra
044  anejant
045  antara
046  antarAla
047  anyatastya
048  anvaSTakA
049  apakRS
050  apada
051  apayAna
052  aparizlatham
053  apazUla
054  apAkRti
055  apipAsa
056  apohana
057  apratibhaTa
058  aprayAnt
059  ab
060  abhAvayant
061  abhicumb
062  abhidhR
063  abhinRt
064  abhiprasah
065  abhimAnin
066  abhilaGgh
067  abhiviz
068  abhiSecana
069  abhisaMdhAna
070  abhihRS
071  abhyanuyuj
072  abhyaAgA
073  abhyunnata
074  amanda
075  amAnuSya
076  amRtamaya
077  amlAyin
078  ayogava
079  ariSTaka
080  arNa
081  arthanA
082  ardhika
083  alakta
084  alIna
085  avakIrNa
086  avaghrANa
087  avadha
088  avapAtana
089  avarakSiNI
090  avalgukArin
091  avastha
092  avikatthana
093  avidUra
094  aviyuta
095  avisargin
096  avyabhicArin
097  azarIrin
098  azaucin
099  azvattha
100  asaMyamitAlakin
101  asajjant
102  asamartha
103  asAnAthya
104  asUyA
105  asthan
106  ahan
107  ahaituka
108  AkiMcanya
109  AkSiptikA
110  AgAna
111  Aci
112  ADivin
113  Atman1
114  AtmanIna
115  Adimant
116  AdhyA
117  Aneya
118  ApR
119  AbhASa
120  Amukha
121  Ayu
122  Arambhin
123  Arti
124  Alaya
125  Avarjana
126  AvRtti
127  Azcyotana
128  AsaJj
129  AstRR
130  Ahita
131  itara
132  indriya
133  iSTakA
134  ISat
135  uccakSus
136  ucchvasana
137  utkara
138  uttambh
139  uttitIrSu
140  utpAdin
141  utsilindhra
142  udaJcana
143  udita
144  udghuS
145  uddhRti
146  udruja
147  unnati
148  unmugdha
149  upakrIDa
150  upacArika
151  upadIp
152  upanimreD
153  upabRh
154  uparama
155  upavid
156  upasaMsR
157  upasRj
158  upahita
159  upApraz
160  upekSaka
161  urjihAnA
162  uSTa
163  Urmi
164  Rtu
165  eka1
166  eka2
167  ekaka
168  eSa
169  oGkAra
170  aupanIvika
171  kakudmin
172  kaTaka
173  kaNThAlaka
174  kathAnaka
175  kanapa
176  kapAlin
177  kamalinI
178  karaka
179  karkandhu
180  kartR
181  karmaraGga
182  kalala
183  kalki
184  kavara
185  kAkaraNa
186  kANDIra
187  kApeya
188  kAmaTha
189  kAraNDa
190  kAryika
191  kAlaka
192  kAlazeya
193  kASTha
194  kiraNa
195  kidRz
196  kukura
197  kuTTima
198  kunta
199  kumbhaka
200  kulaTA
201  kuleya
202  kusindha
203  kUTAjvara
204  kRt
205  kRtaka
206  kRttikA
207  kRSIbala
208  kedAra
209  kaitaka
210  kovidAra
211  kaumArarAjya
212  kratha
213  krID
214  krodhana
215  kSaNika
216  kSama
217  kSip
218  kSudhAlu
219  kSoNi
220  khaTakhaTAyate
221  kharjUra
222  ga
223  gaNana
224  gataka
225  gabhIra
226  garbhiNI
227  galitaka
228  gAthA
229  giri
230  guNana
231  guNya
232  guhya
233  gRhastha
234  go
235  gocara
236  gotrin
237  gaulmika
238  grAmaka
239  glapati
240  ghanAghana
241  ghRtin
242  cakravat
243  caTaka
244  catura
245  candraka
246  camat
247  carcarI
248  cANakya
249  cArin
250  citti
251  citraka
252  cihnayati
253  cUlin
254  cora
255  chanda
256  chITa
257  jaghanya
258  janaka
259  japa
260  jaras
261  jalAyate
262  jAtaka
263  jAbAla
264  jighRkSA
265  jIvaka
266  jRmbhaNa
267  jJAnin
268  jval
269  TIkA
273  ta
274  tatama
275  tad1
276  tadA
277  tantraNa
278  tapasvi
279  tarad
280  tala
281  tAdRza
282  tAraka
283  tAlavya
284  timira
285  tilaka
286  tukhAra
287  tulita
288  tUrya
289  te
290  tokAyate
291  tyAgin
292  tri1
293  tri2
294  triMza
295  traivargika
296  da
297  dagdhavya
298  daNDya
299  dantAvala
300  dayA
301  darzanIya
302  dazana
303  dAkSa
304  dAnava
305  dAruNya
306  diti
307  diz
308  diSTi
309  dIpti
310  dIrghayati
311  duHkhIyati
312  duravApa
313  duruttara
314  durdazA
315  durmada
316  durvArttA
317  duzcyAva
318  duSprakAza
319  duHspRSTa
320  dUrakSya
321  dRDhavya
322  dRSTi
323  deva1
324  deva2
325  devaka
326  dezaka
327  daityAyate
328  dolAyate
329  dauhRda
330  dravamANa
331  druti
332  dvandvazas
333  dvika
334  dvidhA
335  dvairAjya
336  dhanaka
337  dharaNa
338  dharma1
339  dharman
340  dhavalayati
341  dhAra
342  dhi
343  dhura
344  dhUmrayati
345  dhRS
346  dhyAnika
347  dhvani
348  nakha
349  natadvid
350  nandayantI
351  naya
352  naraka
353  nalinI
354  nazubha
355  nAgara
356  nAtikRcchra
357  nAnAndR
358  nAmita
359  nAzita
360  nikuJja
361  nigamana
362  nitarAm
363  nidrA
364  nindA
365  nibiDa
366  nimnayati
367  niyuta
368  niranna
369  nirasana
370  nirArambha
371  nirutsuka
372  nirgulika
373  nirdara
374  nirbAdha
375  nirmA
376  niryAtaka
377  nirvAkya
378  nirvizeSa
379  nirvyAdhi
380  nivastavya
381  nivRttu
382  nizItha
383  niHzvas
384  niSevaNa
385  niSkaurava
386  niSpayoda
387  niSprANa
388  nisrAva
389  nihan
390  nItha
391  nu
392  nejaka
393  naighaNTuka
394  naiSThurya
395  nyAyya
396  pakSaka
397  paJca1
398  paJcaka
399  paTola
400  pataMgama
401  pattrAyate
402  padaka
403  panasa
404  para1
405  parakIya
406  paravant
407  parANud
408  parikup
409  parigarhaNa
410  paricintaka
411  pariNAma
412  paridah
413  parinRt
414  paripreSya
415  paribhoga
416  parimoSaka
417  parivAda
418  pariveSaka
419  pariSaJj
420  pariskhal
421  parIkSya
422  paryavaSTambhana
423  paryudas
424  pallavayati
425  pazcArdha
426  pAJcarAtra
427  pANDitya
428  pAda
429  pAnaka
430  pAraka
431  pArikSit
432  pArSata
433  pASANa
434  pitRvya
435  pizAca
436  pIyUSa
437  put
438  putrin
439  puratas
440  purANa
441  purU
442  puSkarAvatI
443  puSpyati
444  pUraka
445  pUrva1
446  pUrvaka
447  pRthuka
448  pece
449  poSita
450  paurvika
451  prakAzaka
452  prakopa
453  pragAmin
454  pracintayati
455  prajAgara
456  praNayin
457  pratanu
458  pratikRti
459  pratijihIrSu
460  pratinind
461  pratipAdayitavya
462  pratibAdh
463  pratimud
464  pratilI
465  prativRS
466  pratiSThAna
467  pratisargam
468  pratIkS
469  pratyagni
470  pratyabhihita
471  pratyAgama
472  pratyAhvaya
473  pratyulUka
474  pradAtavya
475  pradrANaka
476  prapac
477  prabarha
478  prabhAsura
479  pramanthu
480  pramRj
481  prayAyin
482  pralabh
483  pravartana
484  pravicar
485  pravispaSTa
486  pravezayitavya
487  prazasti
488  prasatti
489  prasAdayitavya
490  praskanda
491  prasyand
492  prahRS
493  prAcetasa
494  prANana
495  prANita
496  prApaNika
497  prArthanIya
498  prAhuNa
499  priyatama
500  pretya
501  prokSaNa
502  prauDhi
503  phalaka
504  phalgunI
505  baDiza
506  bandh
507  barku
508  balaka
509  bahu
510  bahutitha
511  bahulita
512  bAbhrava
513  bAlAhaka
514  bAhuka
515  biza
516  budbuda
517  bRhaspati
518  bodhita
519  brahman1
520  brahman2
521  brahmaNya
522  bha
523  bhagavat
524  bhajanIya
525  bhadraka
526  bhartRhari
527  bhavabhUti
528  bhAgavata
529  bhAnavIya
530  bhAva
531  bhAvya
532  bhitti
533  bhIma
534  bhuja
535  bhUta
536  bhUti
537  bhUmikA
538  bhUSaNIya
539  bhRSta
540  bhairava
541  bhojyA
542  bhrAj
543  makaranda
544  maGgali
545  maNika
546  mataGginI
547  mada
548  madAmada
549  madhuka
550  madhva
551  manuSya
552  mantraNa
553  mandaka
554  maranda
555  marmarita
556  masRNayati
557  mahA1
558  mahA2
559  mahA3
560  mahAnt
561  mahiSTha
562  mAghavatacApa
563  mAthura
564  mAnayitavya
565  mAyAvin
566  mArjAri
567  mAhArASTrI
568  mid
569  mukuTa
570  mukharayati
571  mudrA
572  muhur
573  mUlaka
574  mRgayate
575  mRtsnA
576  meghAyate
577  mela
578  moca
579  mauli
581  ya
582  yajJin
583  yata
584  yathA1
585  yathA2
586  yad
587  yantra
588  yamunA
589  yAga
590  yAthAtmya
591  yAska
592  yuta
593  yUyam
594  yogin
595  yauvanAzva
596  rakSika
597  raji
598  ratna
599  rathita
600  ram
601  rasaka
602  rAkA
603  rAjan1
604  rAjana
605  rAthItara
606  rAhu
607  rucira
608  rUkSa
609  recaka
610  romaka
611  lakSaNa
612  laG
613  labhana
614  lalalla
615  lAmajjaka
616  lih
617  lU
618  lokin
619  loT
620  lohitya
621  vakrita
622  vajramaya
623  vaJcanIya
624  vada
625  vanAyu
626  vaneyu
627  vayasya
628  varayitavya
629  vargIya
630  vartavya
631  varSaNa
632  valka
633  vazitA
634  vasumant
635  vasyAMs
636  vAgurA
637  vAcaka
638  vADava
639  vAditra
640  vAmya
641  vArayitavya
642  vArtraghna
643  vAsaka
644  vAstuka
645  vikaNTakapura
646  vikArita
647  vikramaNa
648  vigaNayati
649  viglApana
650  vicalana
651  vicchAya
652  vijighatsa
653  viDamba
654  vitRd
655  vidala
656  vidyuc
657  vidvAMs
658  vidhi
659  vinajyotis
660  vinigaDIkRta
661  vinirbhidya
662  vinIvi
663  vipatAka
664  vipalAza
665  viprakR
666  vipralubh
667  vibubhUSA
668  vibhISaNa
669  vimanthana
670  vimuca
671  virajas
672  viruc
673  vilakSaNa
674  viluNTya
675  vivardhana
676  viviz
677  vizana
678  vizRGkhala
679  vizravas
680  vizvatas
681  viSakta
682  viSAda
683  viSphAra
684  visRtvara
685  vismaraNa
686  vihasta
687  vIci
688  vIraka
689  vRMh
690  vRtti
691  vRddhi
692  vRSabha
693  veNNA
694  vedana
695  veditavya
696  veSayati
697  vaijayika
698  vaidhasa
699  vairAja
700  vaizvAnara
701  vyaJjana
702  vyatyasta
703  vyapaviddha
704  vyavaccheda
705  vyavahArya
706  vyAkulayati
707  vyAdiz
708  vyAyama
709  vyAsa
710  vyuSita
711  vrata
712  zamsana
713  zaktitas
714  zaGkita
715  zata1
716  zataka
717  zabaliman
718  zampAka
719  zarabheda
720  zarAva
721  zarvarI
722  zazvat
723  zAkaTAyana
724  zAta
725  zApita
726  zAla
727  zAsaka
728  zikhaNDita
729  zir
730  zilIndhara
731  zizuka
732  zItala
733  zIlana
734  zuNThI
735  zubhaMyu
736  zuSman
737  zUlAyate
738  zeva
739  zaizira
740  zobhita
741  zyAma
742  zramaNa
743  zrAvya
744  zruc
745  zrutika
746  zrauta
747  zvabhra
748  zvetaki
749  SaSTa
750  saM
751  saMyuta
752  saMlagna
753  saMvalana
754  saMvidhR
755  saMvep
756  saMzuS
757  saMsad
758  saMsidh
759  saMskhalita
760  saMsnA
761  saMhArya
762  saklapa
763  sakhedam
764  saMkasuka
765  saMkrAnti
766  saMgam
767  saMgrAhita
768  sajAta
769  saMcinvAnaka
770  samjJA
771  satya
772  satyaka
773  sadasya
774  sadhI
775  sant1
776  saMtakS
777  saMtAra
778  saMdAya
779  saMdhAtR
780  saMdhyAtR
781  saMnidhAtR
782  saMniviz
783  sapadi
784  saptama
785  saprazrayam
786  sabhANDa
787  samakSa
788  samadhikRtya
789  samanuSTheya
790  samabhivad
791  samargha
792  samavasanna
793  samAgama
794  samAdhAv
795  samApana
796  samAropa
797  samAveza
798  samAsvad
799  samIcIna
800  samuttAra
801  samudAcar
802  samudbheda
803  samunnI
804  samupasprz
805  samRddhi
806  samparipUj
807  sampRkta
808  saMpratipad
809  samprapada
810  saMpravRt
811  saMprI
812  saMbhaJj
813  saMbhUti
814  saMmArjaka
815  sayakSman
816  sarIsRp
817  sarva1
818  sarva2
819  sarvatas
820  saliGga
821  savitarati
822  sazaGka
823  sasuta
824  sahaMsapAta
825  sahanIya
826  sahasrazas
827  sAkAGkSa
828  sAGga
829  sAdRzI
830  sAdhya
831  sAntarnidAghajvaram
832  sAphalya
833  sAmAsika
834  sAyudha
835  sArivA
836  sAlokya
837  sAhaJja
838  sicaya
839  sidhman
840  sIk
841  sukRt
842  sukhayati
843  suguru
844  sutala
845  sudurnirIkSaNa
846  sudhAman
847  sup
848  supratAra
849  subhaTa
850  sumuNDIka
851  surakta
852  surucira
853  suvAladhi
854  suvela
855  susaMvRddha
856  susaindhavI
857  sUcana
858  sUdana
859  sRjati
860  sev
861  socchvAsa
862  somaka
863  saugandhi
864  saumilla
865  skamabh
866  stambhaka
867  strI
868  sthala
869  sthAnaka
870  sthitvA
871  sthaulya
872  snehana
873  spRh
874  sphUrti
875  smera
876  srotasvinI
877  sva1
878  svaH
879  svapnaj
880  svara
881  svasita
882  svArakSya
883  haMsa
884  hana
885  hariNa
886  harSaka
887  hastaka
888  hAtavya
889  hiMsana
890  hiraNmaya
891  huDa
892  hRdayya
893  hemanta
894  hrasva

Preface

(back to top)

  Title
  Preface i
  Preface ii
  Preface iii
  Page iv